ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WONDER, INTERREG-ADRION

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016.
 5. Την ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016«Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».
 6. Την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 320/2017.
 7. Tην με αριθμ. 121/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΔ5Ψ9Ν-87Θ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην πρόταση με τίτλο “WONDER –Child – Friendly Destinations” Προορισμοί φιλικά προσκείμενοι προς τα παιδιά, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg V-B Adriatic–Ionian Programme–Adrion 2014-2020.»
 8. Την υπ’ αριθμ. Prot.0018782-09/03/2020 Σύμβαση Επιδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg V – B Adriatic Ionian programme και του Municipality of Fano, Επικεφαλή Εταίρου του έργου WONDER.
 9. Το από 25/05/2020 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου WONDER συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 10. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου (Application Form) όπου περιγράφεται αναλυτικά το εύρος του αντικειμένου του έργου WONDER, καθώς και η εξειδίκευσή του σε επιμέρους πακέτα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα, ο προϋπολογισμός, καθώς και οι ανθρωποώρες απασχόλησης και οι εξωτερικές υπηρεσίες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η συνεισφορά καθενός εταίρου στο έργο.
 11. Την με αριθμ. 10329/10-11-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ4ΩΩ9Ν-3ΝΠ) με α/α Α/319 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.
 12. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./10-11-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων.
 13. Τις Ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου WONDER, του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020.

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και του έργου με τίτλο «Child friendly destinations» και ακρωνύμιο «WONDER», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:
Κωδικός Θέσης Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Περιεχόμενο Θέσης Εργασίας Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
01 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομική διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «WONDER»,  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 Η χρονική περίοδος
απασχόλησης με σύμβαση
μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/03/2022.  Σε περίπτωση
παράτασης του έργου WONDER δίνεται δυνατότητα αντίστοιχης ανανέωσης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού
αντικειμένου.
1

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου WONDER:

Στόχος του έργου WONDER είναι να αυξήσει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα προορισμών της Περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου χάρη σε μια φιλική προς τα παιδιά προσέγγιση, στοχευμένη στη βελτίωση της βιωσιμότητας των πόλεων και της τουριστικής προσφοράς (διακυβέρνηση, περιβάλλον και υπηρεσίες) μέσω της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων.

Υπό αυτήν την έννοια, τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι:

 • Νέες τουριστικές παροχές απευθυνόμενες σε παιδιά και οικογένειες μέσω καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων.
 • Βελτιωμένη συνεργασία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μεταξύ του τουριστικού τομέα, τοπικών αρχών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κατοίκων/παιδιών.
 • Σαφώς καθορισμένη διακρατική ταυτότητα και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον φιλικό προς τα παιδιά τουρισμό στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω 2 κύριων παραδοτέων: 1. Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ WONDER με στόχο τη συλλογή των δράσεων και των στρατηγικών που πρέπει να αναλάβουν οι πόλεις για να γίνουν “προορισμοί φιλικοί προς τα παιδιά”. 2. Το WONDER-ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, στοχεύοντας διαφορετικές ομάδες από το ευρύ κοινό (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ, δημόσιους φορείς και αρχές, αλλά και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Το έργο WONDER συνδυάζει πολιτικές από πάνω προς τα κάτω (αποφάσεις και στρατηγικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης) με μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω (παιδιά, κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματικός τομέας, συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης) για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης για τη δημιουργία προορισμών φιλικών προς τα παιδιά. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων και η διακρατική προσέγγιση θα είναι στρατηγικής σημασίας προκειμένου να αναπτυχθεί μια πλήρης και ολοκληρωμένη πολιτική που θα απευθύνεται σε παιδιά, τόσο ως κατοίκους όσο και ως τουρίστες, δημιουργώντας ένα διακρατικό δίκτυο προορισμών φιλικών προς τα παιδιά που θα διακρίνονται από ένα αναγνωρίσιμο κοινό σήμα.

Το έργο WONDER έχει προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης είκοσι έξι (26) μήνες, έως την 31/03/2022.

Συνοπτικά οι δράσεις του έργου που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

 • WP1: Διαχείριση Έργου
 • WP2: Δημιουργία «WONDER» προορισμών
 • WP3: WONDER-Διακρατικό Δίκτυο Προορισμών Φιλικών προς τα Παιδιά
 • WP4: Επικοινωνία-διάδοση

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών & λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
01 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.    Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων κατεύθυνσης Οικονομίας ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνονται τα πτυχία ή τα διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής.

2.    Βεβαίωση Μέλους Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

3.    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε ομάδες έργου προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία.

4.    Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Η πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών θα πραγματοποιηθεί βάσει του παραρτήματος απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 04.02.2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης).

5.    Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένου, (ii) υπολογιστικά φύλλα, (iii)υπηρεσίες διαδικτύου.

6.    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 25 έως 65 ετών.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.      Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στην υλοποίηση και οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Διακρατικών Έργων (όπως ενδεικτικά INTERREG, LIFE, INTELLIGENTENERGY, SOUTHEAST κ.α.)

Θα συνεκτιμηθούν επιπλέον :

 1. Γενικότερη εργασιακή εμπειρία σχετική με τις απαιτήσεις του Έργου πέραν της ως άνω περιγραφόμενης.
 2. Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας (συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας).

 

Το αντικείμενο απασχόλησης της προς πλήρωση θέσης εργασίας αφορά:

 • Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υλοποίηση του έργου WONDER.
 • Οικονομική διαχείριση του έργου WONDER από πλευράς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 • Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου WONDER.
 • Υποστήριξη του Υπεύθυνου Έργου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σε διαχειριστικά θέματα στο πλαίσιο του έργου WONDER, στο συντονισμό της υλοποίησης του Έργου σε επίπεδο εταίρου (Δήμος Δυτικής Αχαΐας) και στον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται.
 • Συνεργασία με την Ομάδα Έργου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την ορθή υλοποίηση της συνεισφοράς του Δήμου στο πλαίσιο του έργου WONDER.
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων κειμένων προγραμματισμού, εκθέσεων προόδου και αναφορών (όπως ενδεικτικά: Καταχώρηση και έλεγχος δαπανών, Σύνταξη και υποβολή Αιτημάτων Πληρωμών και Εκθέσεων Προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τροποποιήσεις Τεχνικού Δελτίου Έργου και Προϋπολογισμού).
 • Επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εταίρο και τους Εταίρους του έργου WONDER.
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου WONDER στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης του έργου WONDER για τη δημιουργία Προορισμών Φιλικών προς τα Παιδιά
 • Συμμετοχή στη δημιουργία του Διακρατικού Δικτύου Προορισμών Φιλικών προς τα Παιδιά- WONDER και στην υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
 • Συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά µε την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος :

 1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου, τα στοιχεία της ανακοίνωσης και η θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 5. Σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 6. Σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελματική οργάνωση.
 8. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 9. Μόνο για άνδρες υποψήφιους: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει  εκπληρώσει τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόμιμη απαλλαγή και την  αιτία απαλλαγής.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 • θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανακοίνωσης της οποίας θα αποδέχονται πλήρως τους όρους της.
 • θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες :
 • ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 • Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ είναι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

 

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά

 

Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την Ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

 

Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Της Αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

 

Η παρούσα ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (www.dimosdymaion.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας,  Σώσου Ταυρομένεος 50, µε θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου «WONDER», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020».

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ήτοι από 20/11/2020 ημέρα Παρασκευή έως και την 25/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

 

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται και δεν αξιολογούνται.

 

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να µη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

 

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

 

Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (www.dimosdymaion.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου

 

Πρόσληψη

 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε τους/τις επιλεγέντες/είσες υποψήφιους/ες. Στη σύμβαση θα αναγράφονται ο χρόνος (ώρες) απασχόλησης κατ’ έτος και το σύνολο του έργου µε τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της σύμβασης. Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και έως τις 31/03/2022, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου WONDER. Σε περίπτωση παράτασης του έργου WONDER δίνεται δυνατότητα αντίστοιχης ανανέωσης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Οι επιλεγέντες πριν την αποχώρησή τους – λήξη σύμβασης, υποχρεούνται στην παράδοση, µε πρωτόκολλο, των φακέλων του έργου, έντυπους και ψηφιακούς, σε μορφή πλήρως κατανοητών από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς του έργου.

 

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, οι εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεούνται να εκτελούν το έργο τους στην έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και  σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Υπεύθυνο της Πράξης λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ WONDER

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων