Σας ενημερώνουμε ότι η  διαδικασία αποσφράγισης που αφορά τον  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16M έχει οριστεί για την 22η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄, σύμφωνα με την αριθ.201/2020 (ΑΔΑ:6 Ε46Ω9Ν-6ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ