Σας ενημερώνουμε ότι, η αποσφράγιση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αναβλήθηκε για την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 11:30 π.μ. σύμφωνα με την
αριθ. 187/2020 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου , λόγω συμμέτοχής των μελών της Επιτροπής στη Απεργία – Αποχή των Μελών των Ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του ν. 4412/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2) (1)

187_OE_2020 Παραταση τησ ημερομηνίας συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ