ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Σ.Μ.Ε. 1/2017) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                Κάτω Αχαΐα, 18-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                             Αριθ.πρωτ: 623

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

(Σ.Μ.Ε. 1/2017) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, πρόκειται να προσλάβει δύο συνολικά (2) καθαρίστριες, μία για το Νηπιαγωγείο Λάππα και μία (1)  για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐαςμε σύμβαση μίσθωσης έργου,  διάρκειας 8 μηνών, για το σχολικό έτος 2017-2018 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας  των παραπάνω  Σχολικών  Μονάδωνλαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012

2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθούν και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

4.Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ορίσθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/2007) και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-08)

6.Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. Η.Δ. που αφορά την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

7.Την Υπουργική απόφαση 7867/1-9-2017 η οποία τροποποιεί τη υπ΄ αριθ. 2/51692/0022/4-9-2007 Κ.Υ.Α. «περί καθορισμού αμοιβής για τον καθορισμό αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές»

8.Την παρ. 2 του άρθρου 51  του Ν. 4407/2016 η οποία αντικατέστησε την περίπ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.3870/10 (ΦΕΚ134/27-7-2016)

 1. Την με αριθμό 28/13-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πρόσληψη των δύο καθαριστριών, όπως αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐας  

101

 

Μία (1) καθαρίστρια

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018

Αριθμός αιθουσών:τέσσερις (4) αίθουσες μετά των αναλογούντων κοινόχρηστων χώρων

 

Νηπιαγωγείο Λάππα

Αριθμός αιθουσών:

 

 

102

 

Μία (1) καθαρίστρια

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018

 

Δύο αίθουσες (2) σύν μία (1) αίθουσα ολοήμερου μετά των αναλογούντων κοινόχρηστων χώρων

 

 

Έργο τωνπροσληφθεισών  θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας , των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί για τις  προσληφθείσες καθαρίστριες θα αφορά το διάστημα  από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης μέχρι τις 30/6/2018.

Οι ενδιαφερόμενες/οι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Τρίτη 24 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 2α  Νοεμβρίου 2017 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 μέχρι 14:00, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής  Πλατεία Δημοκρατίας 1, συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικόφορολογικού έτους 2016.
 4. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος για την κατάληψη της θέσης.
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 7. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν αποδεικτικά του σχετικού κριτηρίου ανάλογα με την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας που εμπίπτουν.
 8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
 9. Αποδεικτικό εμπειρίας

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναφερόμενη θέση, θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18-65 ετών.

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 2. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς κα ι Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του οικείου παραρτήματος. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 3. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας), που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων .
 4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
 6. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
 7. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Δ.164/2004 & Π.Δ.180/2004

 1. Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Οι αντικειμενικοί λόγοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ.164/2004.

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην περίπτωση που θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ.164/2004.

Ο χρόνος μερικής απασχόλησης συνυπολογίζεται και αποτελεί κώλυμα 24μήνου, εφόσον μετά την 19.7.2004 ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μερικής απασχόλησης στον ίδιο φορέα με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, που υπερβαίνουν συνολικά τους 24 μήνες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθαριστριών/ στών, καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

 

 1. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

 

 1. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

 

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

 

 

 • To συνολικό ποσό των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών των καθαριστριών, ορίζεται από το με αρ. 7867/1.9.2017 (ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών .78/67/1-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές- εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ)  ανάλογα με τις αίθουσες που θα αναγράφονται στην σύμβαση του εργαζόμενου,  χωρίς να υπολογίζονται  τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με τροποποιητική νομοθεσία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καισε δύο (2) ημερήσιας κυκλοφορίας τοπικές εφημερίδες του Νομού Αχαΐας («Πελοπόννησος» και «Η Γνώμη» ΦΕΚ 2824/11-8-2017 τ. Β΄).Επίσης να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα την εφημερίδα «Πελοπόννησο» και «Η Γνώμη» ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ή των σχολείων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,  Πλ. Δημοκρατίας 1, από την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 έως και την Πέμπτη  2α Νοεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 πμ έως και 14.00 μμ , (τηλ. επικοινωνίας: 2693022059 ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

 

 

Κατάταξη υποψηφίων

 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας,αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες,εμπειρία).
 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε  είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας και θα συντάξει σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασηςμέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής προκειμένου να εξετασθεί.

 

Απασχόληση

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από την Σχολική Επιτροπή, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κο.Μπαχρά Ξενοφώντα στο τηλέφωνο:6936548518,ή στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο τηλέφωνο 2693022059

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Μπαχράς Ξενοφών

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων