ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο.Τ.Α.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, σε εφαρμογή της με αριθ. 91/2016 (7ΥΥΟΩ9Ν-Π2Μ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης της Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του νομικού του προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. και των Σχ. επιτροπών Α΄ βαθμιας & Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της 8292/25-05-2016 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: PROC004451904), λόγω του ότι κανένας προμηθευτής δεν υπέβαλε ηλεκτρονική προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ  και απέβη άγονος ο διαγωνισμός μόνο ως προς την προμήθεια καυσίμων,

Καλεί

σε διαπραγμάτευση όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορές για τα παρακάτω είδη, ποσότητες και ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά ομάδα (συνολικός προϋπολογισμός 208.898,28 € με ΦΠΑ 23%):

ΟΜΑΔΑ 1:                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμήμονάδας Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρα 18.000 1,08 19.440,00
2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 Λίτρα 140.000 0,80 112.000,00
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 8.000 0,58 4.640,00
                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ 136.080,00
ΦΠΑ 23% 31.298,40
  167.378,40

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 :        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Ο.Τ.Α.Δ.)

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμήμονάδας Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρα 1700 1,08 1.836,00
Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 750 0,80 600,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.436,00
ΦΠΑ 23% 560,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.996,28

 

 

ΟΜΑΔΑ 3:                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμήμονάδας Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 30.500 0,58 17.690,00
ΣΥΝΟΛΟ 17.690,00
ΦΠΑ 23% 4.068,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  21.758,70

 

 

ΟΜΑΔΑ 4:                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμήμονάδας Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 23.500 0,58 13.630,00
ΣΥΝΟΛΟ 13.630,00
ΦΠΑ 23% 3.134,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  16.764,90

 

Στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν προσφορές όσοι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τις απαιτούμενες από την 8292/25-05-2016 διακήρυξη προϋποθέσεις.

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οδό Δεξαμενού 36 – Κάτω Αχαΐα μέχρι την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 8292/25-05-2016 διακήρυξη του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του νομικού του προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. και των Σχ. επιτροπών Α΄ βαθμιας & Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ως άνω διακήρυξη. Η διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από την Δ/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο www.dimosdymaion.gr.

 

Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών:  2η Αυγούστου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.dimosdymaion.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προμήθεια τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 26930-25581, 25582 υπεύθυνος κ. Αντωνόπουλος.

 

 

                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων