Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Χορήγησης  θέσης  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου ».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                         Κάτω  Αχαΐα   10/07/2018

ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                    Αριθ.  Πρωτ.: – 7532 –

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΡΥΘΜΙΣ. ΕΜΠΟΡ.

ΔΡΑΣΤΗΡ. ΑΠΑΣΧ. κ΄ ΤΟΥΡΙΣ                  

Ταχ.  Δ/νση :  Δεξαμενού -36

Πληροφ. Χρ.  Κόκκαλης-Γ. Ζήσης- Μ. Μηλολιδάκη

Τηλ:  26933-60.114 -115

FAX: 26933-60.151

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Χορήγησης  θέσης  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου ».

 

 • Μίας (1) θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Οικισμό «Αυγεραιϊκων» της Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΑΛΗ-Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ,  για  πώληση  αγροτικών προϊόντων.

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας  υπόψη :

 1. Τις διατάξεις  της παρ. 1γ΄του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. τ.Α΄/114/08-06-2006).
 3. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 40, του άρθρου 41, του άρθρου 42, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-2017).
 4. Τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρ.2 , της παρ. 2 του άρθρ. 6, του άρθρ. 7,  του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-2017).
 5. Την με  αριθ. 134/2018  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Δυτικής  Αχαίας.
 6. Το με αριθ. 6387/18/1367886/05-07-2018 έγγραφο  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Δυτικής Αχαϊας,  «Γνωμοδότηση για  την  κυκλοφοριακή επίπτωση από  τον   καθορισμό  θέσεων  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση :

 • Μίας (1) θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Οικισμό

     «Αυγεραιϊκων» της Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΑΛΗ-Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ- 

      ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ,  για  πώληση  αγροτικών προϊόντων.

Για  την  άσκηση  κάθε υπαίθριας  στάσιμης  δραστηριότητας απαιτείται άδεια η  οποία  δίδεται  με  τους  όρους  και  τις  διαδικασίες  των  άρθρων  40  έως και 42 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ.τ.Α΄/13-11-2017).

Α΄ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α)Άδεια  άσκησης δραστηριότητας παραγωγού πωλητή στάσιμου υπαίθριου εμπορίου , δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι  επαγγελματίες  αγρότες σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 (Α΄151) και με την παρ. 10 του άρθρ, 40 του 4497/2017(ΦΕΚ.τ.Α΄/13-11-2017), και  που έχουν λάβει άδεια παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου.

 

Β΄ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόκτηση θέσης παραγωγού πωλητή στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και θέσης επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στην αρμόδια αρχή, αίτηση υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης με αναφορά στο είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλεί, και  στην οποία θα δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού/ής, άλλη διοικητική Άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, και δεν είναι συνταξιούχος/α. Στην περίπτωση επιλογής της ταχυδρομικής επιστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται  στην αίτηση των ενδιαφερομένων.

Εκτός από την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από το Δήμο).
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση).
 3. Φωτοαντίγραφο Άδειας υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου (σε ισχύ) παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 5. Βεβαίωση εγγραφής  στο  Μητρώο  Αγροτών και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010 (ΚΕΠΥΕΛ), στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας  αγρότης.
 6. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και Υπ. Δήλωση της περ. β΄ του άρθρου 11 Ν. 4497/2017.
 7. Βεβαίωση ασφαλιστικής  ενημερότητας (μπορεί να  προσκομισθεί έως κ΄31/12/2018).
 8. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από  το  ΤΑΧΙΣ (με τις μεταβολές)
 9. Βεβαίωση Ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙΣ (και απόδειξη  Ταμειακής).
 10. Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ (φωτ/φο).
 11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Καταστάσεως.
 12. Φωτοαντίγραφο Άδειας  κυκλοφορίας  οχήματος  διάθεσης  προϊόντων.

 

Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η κατανομή  καθορισμένων θέσεων γίνεται με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης του άρθρου 42 του Ν. 4497/2017, και οι παραγωγοί επιλέγουν θέση κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας.

Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΣΤ΄  του Ν. 4497/2017, με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων, προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά :

α. έλλειψη  παραβατικότητας

β. εντοπιότητα

γ. ηλικία δικαιούχου

δ. παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση το επόμενο έτος.

 

 • Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί : «Κατανομής καθορισμένων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παραγωγού πωλητή», στις θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, στο  χώρο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Δυτικής  Αχαϊας, απο  την  25/07/2018 έως και την  03/08/2018  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Μετά την πάροδο της ανωτέρας προθεσμίας, οι Αιτήσεις θεν θα γίνονται δεκτές.
 • Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εμπορευμάτων προς πώληση, και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά.—

 

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μ.Ε.Δ.

 

         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                                       (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων