Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Χορήγησης  θέσεων  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                         Κάτω  Αχαΐα   10/07//2018

ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                     Αριθ.  Πρωτ.: –  7548  –

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΡΥΘΜΙΣ. ΕΜΠΟΡ.

ΔΡΑΣΤΗΡ. ΑΠΑΣΧ. κ΄ ΤΟΥΡΙΣ                  

Ταχ.  Δ/νση :  Δεξαμενού -36

Πληροφ. Χρ.  Κόκκαλης-Γ. Ζήσης

Τηλ:  26933-60.114 -115

FAX: 26933-60.151

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Χορήγησης  θέσεων  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου ».

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στην Πλατεία Παπαγιαννοπούλου (Ν.Α. άκρο) στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Αγ. Ιωάννου- επί της Πλατείας της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.
 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννου κ΄ Π.Π. Γερμανού της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.
 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στην Παραλία Κάτω Αχαϊας στην θέση Αγία Παρασκευή της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στην Παραλία Κάτω Αχαϊας στην θέση που βρίσκεται στη γωνία της συμβολής του παραλιακού δρόμου με τον δρόμο του Σπάσματος, κοντά στην είσοδο της Επιχείρησης MAYARI και της Επιχείρησης πρώην ΣΙΝΟΣ, της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στις Αλυκές στην θέση «Φοίνικες» της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή επί της οδού Αποστόλου Ανδρέου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 10 στο χώρο που βρίσκεται έναντι του κτιρίου ιδιοκτησίας Κουτρουμάνη, της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Λουκουμάδων.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας  υπόψη :

 1. Τις διατάξεις  της παρ. 1γ΄του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. τ.Α΄/114/08-06-2006).
 3. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 40, του άρθρου 41, του άρθρου 42, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-2017).
 4. Τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρ.2 , της παρ. 2 του άρθρ. 6, του άρθρ. 7,  του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-2017).
 5. Την με  αριθ. 134/2018  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Δυτικής  Αχαϊας.
 6. Το με  αριθ. 6387/18/1368230/05-07-2018 έγγραφο  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Δυτικής Αχαϊας, «Γνωμοδότηση  για  την  κυκλοφοριακή  επίπτωση  από  τον  καθορισμό  θέσεων  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση :

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στην Πλατεία Παπαγιαννοπούλου (Ν.Α. άκρο) στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Αγ. Ιωάννου- επί της Πλατείας της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.
 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννου κ΄ Π.Π. Γερμανού της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.
 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στην Παραλία Κάτω Αχαϊας στην θέση Αγία Παρασκευή της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στην Παραλία Κάτω Αχαϊας στην θέση που βρίσκεται στη γωνία της συμβολής του παραλιακού δρόμου με τον δρόμο του Σπάσματος, κοντά στην είσοδο της Επιχείρησης MAYARI και της Επιχείρησης πρώην ΣΙΝΟΣ, της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή στις Αλυκές στην θέση «Φοίνικες» της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Καλαμποκιού.

 

 • Μίας (1) θέσης μικροπωλητή επί της οδού Αποστόλου Ανδρέου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 10 στο χώρο που βρίσκεται έναντι του κτιρίου ιδιοκτησίας Κουτρουμάνη, της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ, για  πώληση  Λουκουμάδων.

Για  την  άσκηση  κάθε υπαίθριας  στάσιμης  δραστηριότητας απαιτείται άδεια η  οποία  δίδεται  με  τους  όρους  και  τις  διαδικασίες  των  άρθρων 22,  και παρ. 7 περ. α΄ , παρ. 9, 10 και περ. 12 του άρθρ. 40 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ.τ.Α΄/13-11-2017).

Α΄ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α)Όσοι έχουν λάβει Άδεια άσκησης δραστηριότητας επαγγελματία πωλητή στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, δικαιούνται κατ΄εξαίρεση (για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο) για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων   (κουλούρια, λουκουμάδες,κάστανα, καλαμπόκια) με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες -και για μία φορά το χρόνο, και είναι άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι παραγωγοί  και είναι επαγγελματίες πωλητές σύμφωνα με τη παρ. 7  περ. α΄ και παρ. 12 του άρθρ, 40 του 4497/2017(ΦΕΚ.τ.Α΄/13-11-2017),.

 

 

Β΄  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόκτηση θέσης επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στην αρμόδια αρχή, αίτηση υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης με αναφορά στο είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλεί, και  στην οποία θα δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού/ής, άλλη διοικητική Άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, και δεν είναι συνταξιούχος/α. Στην περίπτωση επιλογής της ταχυδρομικής επιστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται  στην αίτηση των ενδιαφερομένων.

Εκτός από την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από το Δήμο), στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: α) δεν  ασκεί άλλη  επαγγελματική  δραστηριότητα ή  ότι  σε  περίπτωση  που  ασκεί, το εισόδημα που αποκτά  δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 38, και γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα.
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση).
 3. Φωτοαντίγραφο Άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σε ισχύ).
 4. Δελτίο Ανεργίας (σε ισχύ).
 5. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1-Ε3) και  αντίστοιχο  Εκκαθαριστικό  Σημείωμα  τελευταίου  οικονομικού  έτους.  .
 6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (η τελευταία μπορεί να  προσκομισθεί έως κ΄31/12/2018).
 7. Βεβαίωση  δραστηριότητας (με τις μεταβολές)
 8. Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ (φωτ/φο).
 9. Τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

 

Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η κατανομή  καθορισμένων θέσεων γίνεται με βάση  τις διατάξεις της περ. 7α΄του άρθρου 40 του Ν. 4497/2017, και η  επιλογή των  υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της  ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού  έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό  εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 • Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί : «Κατανομής καθορισμένων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επαγγελματία πωλητή», στις θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, στο  χώρο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Δυτικής  Αχαϊας, απο  την 25/07/2018 έως και την  03/08/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Μετά την πάροδο της ανωτέρας προθεσμίας, οι Αιτήσεις θεν θα γίνονται δεκτές.
 • Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εμπορευμάτων προς πώληση, και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά.—

 

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μ.Ε.Δ.

 

         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                                       (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων