Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. 318/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών µε την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας που διενεργήθηκαν την 26η Μαΐου & 2η Ιουνίου 2019,
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, τον ορισµό και τις υποχρεώσεις των αντιδηµάρχων, την αντιµισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4555/2018 (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ.133/19-7-2018), και αντικαταστάθηκε εκ νέου από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4623/2019 (Ε.τ.Κ. τχ. Α΄, φ.134/9-8-2019) «Συγκρότηση και εκλογή οικονοµικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
  4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 3017/30-12-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  5. Την αριθ. 338/2022 (AΔΑ:ΨΨΒΨΩ9Ν-ΦΥ3) απόφαση Δημάρχου με θέμα «Συμπλήρωση των αριθμ. 326/2022 & 335/2022 αποφάσεων Δημάρχου με θέμα: ¨Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
  6. Τις αριθ. πρωτ. 90/59849/21.08.2019  και την αριθ. πρωτ. 932/96599/ 29.12.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
  7. Την με αριθ. 94/2022 απόφαση – διαπιστωτική πράξη Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής παραίτησης και εκλογής νέου προέδρου.
  8. Το γεγονός ότι λόγω των αλλαγών που προέκυψαν μετά την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας πρέπει να γίνουν αλλαγές στην σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να μπορεί να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις αριθ. 3/2022 (AΔΑ:Ω37ΤΩ9Ν-Λ1Ν) και 4/2022 (ΑΔΑ: 69Ν1Ω9Ν-33Η) αποφάσεις Δημάρχου ως εξής :
Α. Τροποποιούμε την αριθ. 3/2022 με θέμα «Ορισµός αντιδημάρχων ως µέλη της Οικονομική Επιτροπή του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας για την δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας 2019-2023» ως εξής:
 Ορίζουμε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον αντιδήμαρχο Διοίκησης –Οικονομίας, Κ.Ε.Π.
Αποκεντρωμένων υπηρεσιών Δ.Ε. κ. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη αντί του κ. Ορλώφ Κυριάκου του Ιωάννη (νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
Β. Τροποποιούμε την αριθ. 4/2022 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισµός αντιδημάρχων ως µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας για την δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας 2019- 2023»ως εξής :
 Ορίζουμε πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Μέριμνας Αδέσποτων ζώων Δυτικής Αχαΐας κ. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδων του Γεωργίου στην θέση του κ. Ορλώφ Κυριάκου του Ιωάννη (νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του ∆ήµου.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων