Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας – Grader
ΚΑΡΥΑ: Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου
ΛΑΠΠΑ: Πλακόστρωση εισόδου Νηπιαγωγείου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
ΜΥΡΤΟΣ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
ΡΙΟΛΟ – ΛΑΠΠΑ: Καθαρισμός δρόμων – Καταστροφέας
Κ. ΑΧΑΪΑ – ΑΛΥΚΕΣ: Καθαριότητα δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙ – ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΣΟΥ: Καθαρισμός ρεμάτων
ΑΛΥΚΕΣ: Καθαρισμός
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ – ΜΙΧΟΪ – Κ.ΑΧΑΪΑ: Αποκατάσταση βλαβών
Κ. ΑΧΑΪΑ – Α.ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ – ΦΛΟΚΑ: Αντικατάσταση υδρομέτρων
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Προέκταση αγωγού

17.11.2020_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ