Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και  της υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Εικοστή Τρίτη  (23η) Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη  ώρα 15:00 και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.α.), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 –π3 του ν. 3463/2006).

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα υπόκειται σε περιοριστική προθεσμία.

 

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ