ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 26 Ιανουαρίου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :1383

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τριακοστή (30η) Ιανουαρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  30ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑριου 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1383/26-01-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή εκδήλωσης προς τιμήν του συντοπίτη μας  πρώην υπουργού κ. Βασιλείου Μπεκίρη του Μιχαήλ.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών     υπηρεσιών  Ο.Τ.Α.  και Ν.Π.Ι. Δ. αυτών, κατηγορίας Δ.Ε και Υ.Ε. έτους 2017.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2016).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Aναμόρφωση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Τακτικής Επιχορήγησης  ΟΤΑΔ έτους 2017.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών σύμφωνα με το Νόμο 2881/2001(ΦΕΚ Α΄16), με την αριθμό 2123/36/01/19-10-01 (ΦΕΚ Β΄1438) Απόφαση Υ.Ε.Ν. και του άρθρου 30 του Π.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄125).
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων για την συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β’/1999) και του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του Π.Δ. 23/2000 ( ΦΕΚ Α΄18.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Μελών της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του άρθρου 1 του  Π.Δ. 270/1981.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων (τακτικό – αναπληρωματικό) για την συγκρότηση του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2017.
  Εισηγητής:  Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Επανάληψη ή μη  της δημοπρασίας για την εκμίσθωση – παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των τριών (3) θέσεων περιπτέρων στην πόλη της Κάτω Αχαΐας για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον  κατά τις προηγούμενες δημοπρασίες (9ης Δεκεμβρίου 2016 και 20ης Δεκεμβρίου 2016).
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτα, Τ.Κ. Πέτα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας..
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών της Δ.Ε. Ωλενίας και στη συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το Νομό Ηλείας.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου (Μεγάλο Παλάτι του βασιλιά) για τη μετατροπή του σε μουσείο λαογραφικής – πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δημοτική Κοινότητα Μετοχίου της Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας”.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την με την Έγκριση  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας: «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας – Δημιουργία λευκώματος και χάρτη».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Συντηρήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων”.
  Εισηγητής: : Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Διαμόρφωση χώρου δημοτικού καταστήματος Μιτόπολης”.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Ανακαινίσεις – ελαιοχρωματισμοί σε μόνιμες εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Λαρίσου”
  Εισηγητής: : Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λαρίσου”..
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας μέχρι 31.12.2017.
  Εισηγητής:  Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος ΦοΣΔΑ.
21.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση του  προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2017 προς αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων στις 31/12/2016.
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ. .
22.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 81.180,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017 (α΄ Δόση).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής   Παιδείας.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1383/26-01-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 30ΗΣ  ιΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων